Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Randers Tennisklub

 
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Randers Tennisklub, og dens hjemsted er Randers. Foreningen, der er stiftet den 24. juni 1895, skal være medlem af Jyllands Tennis Union, hvis til enhver tid gældende vedtægter og bestemmelser er bindende for foreningen.
§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at skabe de bedste muligheder for udøvelse af tennisspillet og mulighed for dygtiggørelse for alle uanset alder og færdigheder, samt styrke sammenholdet blandt medlemmerne.
§ 3 Indmeldelse
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til klubbens kasserer, hvis ikke andet er fastsat af bestyrelsen. 
Indmeldelse gælder fra 1. maj eller 1. september og et år frem.
§ 4  Udmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer og forudsætter, at medlemmet har betalt kontingent frem til den dag, udmeldelsen har virkning. Et medlem, der er i kontingentrestance, kan bestyrelsen ekskludere med mindst 8 dages varsel. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages påny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld i klubben.
Overtrædelse af klubbens vedtægter og andre regler kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid – og eventuelt eksklusion. Hvis bestyrelsen beslutter, at særlige forhold giver anledning til EKSKLUSION, skal det ske ved at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Forinden bestyrelsen træffer sin afgørelse, skal medlemmet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet optages som særligt punkt på dagsordenen, og vedkommende har ret til at deltage i dette punkts behandling på generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning herom.
§ 5 Regnskabsåret
Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 6 Medlemmer
Stk. 1. Medlemmer er dels aktive, dels passive. De passive medlemmer har adgang til foreningens anlæg og modtager foreningens udsendelser, men de har ikke ret til at deltage i spillet.
Stk. 2. Tilrejsende kan optages som månedsmedlemmer eller 14 dages medlemmer, og de har som sådanne ret til at spille på foreningens baner i indtil henholdsvis 1 måned eller 14 dage mod erlæggelse af kontingent ved indmeldelsen. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse.
§ 7 Kontingent
Kontingentets størrelse fastlægges hvert år på generalforsamlingen. Det opkræves efter general-forsamlingen, dog senest til betaling 1. april.
Medlemmer af bestyrelsen samt æresmedlemmer er kontingentfri i udendørssæsonen.
§ 8 Valg til bestyrelsen
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.
Valgene sker for to år ad gangen således, at formand og tre bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år og at kasserer og de to øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år.
Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvorefter der på denne generalforsamling vælges et nyt medlem for resten af det fratrådte medlems valgperiode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med besættelse af følgende obligatoriske poster:
Næstformand, sekretær, formand for turneringsudvalg, formand for seniorudvalg samt formand for ungdomsudvalg. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er medlemmer uden særligt ansvarsområde.
§ 9 Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres protokol over deres møder, og at der føres fuldstændig regnskab over klubbens økonomi.
Bestyrelsen holder møde så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når mindst fire bestyrelses-medlemmer er til stede. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til at udføre særlige hverv. I disse udvalg kan personer uden for bestyrelsen have sæde.
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af klubben.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner krœves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsœtning af fast ejendom eller løsøre samt investeringer og spørgsmål af anlœgsmœssig karakter, skal den samlede bestyrelse godkende, ligesom generalforsamlingens godkendelse skal foreligge.
§ 10 Foreningens baner m.v.
Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens baner og rekvisitter holdes i god stand, og den bestrider udgifterne hertil af foreningens midler. Bestyrelsen udarbejder et reglement for banernes benyttelse og bekendtgør dette ved opslag i klubhuset.
§ 11 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, der følger af disse vedtægter, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling skal finde sted hvert år i januar eller februar måned.
Stk. 3. Dagsordenen skal indeholde:
1)              Valg af dirigent
2)              Bestyrelsen og de af denne nedsatte udvalgs beretning om det forløbne år.
3)              Forelæggelse af de revideret regnskab til godkendelse.
4)              Behandling af indkomne forslag
5)              Fastsættelse af kontingent
6)              Valg af bestyrelse, jvf. § 8
7)              Valg af to revisorer
8)              Eventuelt
Stk. 4. Forslag må for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling være indgået til bestyrelsen senest den 1. januar.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 25 aktive medlemmer skriftligt begærer det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at begæring herom er fremsat. Indkaldelsen skal angive den ekstraordinære generalforsamlings forhandlingsemner.
Stk. 6. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede, der er til stede. Ekstraordinære generalforsamlinger er kun beslutningsdygtige, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, med mindre vedtægterne bestemmer andet.
Stk. 7. Stemmeafgivning sker i almindelighed ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog påbydes af dirigenten og skal foretages, når mindst 10 stemmeberettigede fremsætter begæring herom. Valg foregår dog altid ved skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.
Stk. 8. Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal der inden 14 dages på ny indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 9. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, opslag i klubhuset samt mail til alle de aktuelle mailadresser som klubben er i besiddelse af. Indkaldelsen skal angive dag, tid og sted for behandling. Regnskab fremlægges i klubhuset ved opslag på tavle samt på klubbens hjemmeside.
Stk.10. En generalforsamling bliver ikke ugyldig, fordi et medlem af foreningen hændelsesvist ikke er blevet underrettet om dens afholdelse.
Stk. 11. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de aktive medlemmer. Medlemmer under 18 år har dog ikke stemmeret i særlige anliggender.
Stk. 12. Såfremt bestyrelsen finder, at emne drejer sig om væsentlige økonomiske anliggender, meddeles dette til general-forsamlingen. De tilstedeværende medlemmer over 18 år kan forkaste denne indstilling.
§ 12. Vedtægtsændringer.
Ændringer i vedtœgterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 13. Foreningens opløsning.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i den anledning sœrligt indkaldt generalforsamling. Det krœves, at der til denne generalforsamling er mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer til stede.
For forslagets vedtagelse krœves tillige, at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan trœffes med ovennœvnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen trœffes bestemmelse om, hvorledes klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal fordeles. Dette sker ved simpelt stemmeflertal. Ved opløsning tilfalder klubbens midler Randers kommune til brug for idrœtslige formål for børn og unge i kommunen, dog fortrinsvis en forening med samme formål som den opløste forening.
Vedtaget på generalforsamling den 22. februar 2011.
Ændret på generalforsamling februar 1990, februar 1991, februar 1993, februar 1995, februar 1999, februar 2002, februar 2003, februar 2009, samt januar 2010  
Lars Elkjær
Bent Højlund
Ole Juel-Blicher
Thomas Krogh Nielsen
Sicco Steenhuisen
Rudi Bjørn
Carsten Palsgaard